top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Henkilöstötuloslaskelman ja -taseen laatimisen hyödyt ✍ 💰 🤗

Ymmärtämällä yrityksesi liiketoimintaa syvällisemmin sekä seuraamalla ja analysoimalla liiketoimintaa, autat yritystäsi menestymään. Keskeisiä työkaluja seurantaan ja analysointiin ovat henkilöstötuloslaskelma ja -tase.  Niiden avulla seuraat henkilöstön kuluja, työhyvinvointia ja tuottavuutta.

 

Työelämä muuttuu kovaa vauhtia nykypäivänä. Jatkuvia muutoksia työelämään ovat tuoneet ja tuovat työvoimapula osaajista joillakin aloilla. Lisäksi muutoksia työelämässä aiheuttavat erilaiset kriisit, kuten Korona ja siitä aiheutunut lähityönteon muuttuminen etätyöskentelyksi tai hybridityöksi. Korkojen nouseminen ja Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus markkinoilla on saanut hyvinvointivaltion natiseminen liitoksistaan ja on aiheuttanut epävarmuutta ja ahdinkoa mm. monille rakennusalalla toimiville yritykselle.

 

Siispä työelämän kehittämistä ja analysointia, miten yrityksellä menee henkilöstön osalta ei nyt kannata unohtaa. ✍ 💻

 

Ilman henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavien asioiden ja tekijöiden analysointia, emme voi tietää henkilöstön tilaa ja jaksamista jatkuvien muutosten keskellä. Henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen tuloksen, joten sitä ei kannata sivuuttaa.

 

Henkilöstötuloslaskelma - Mitä nämä kulut sitten ovat?


Henkilöstötuloslaskelma on hyvä työkalu, kun haluat saada kattavan käsityksen henkilöstön vaikutuksesta yrityksen talouteen.

·       Henkilöstötuloslaskelma pitää sisällään henkilöstöstä aiheutuneet kulut. Näitä kuluja verrataan liikevaihtoon. Henkilöstökulut kattavat kaikki henkilöstökulut, kuten palkat, henkilöstösivukulut, henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä muut henkilöstöön liittyvät menot.

 

·       Uusiutumiskuluiksi lasketaan vuosilomakulut, vaihtuvuudesta aiheutuvat kuten rekrytoinnin ja perehdytyksen kulut, muut palkallisista vapaista aiheutuvat kulut.

 

·       Henkilöstön kehittämiskulut ovat koulutusten kulut, jotka sisältävät palkat ja koulutuksen kulut. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevät kulut, virkistys- ja harrastustoimintaan käytettävät kulut sekä tyky-toiminnan kulut.

 

·       Rasittumiskuluja ovat sairauskulut, ja tässä poissaoloista sekä sairauden hoidosta aiheutuneet kulut. Työtapaturmista aiheutuvat kulut, vanhempainvapaan ajan palkat, työkyvyttömyydestä aiheutuneet eläkekulut isoissa yrityksissä. Mikäli vakuutusyhtiöiltä tai Kelalta on saatu korvauksia, huomioidaan nämä korvaukset henkilöstötuloslaskelmassa, koska ne pienentävät kuluja.


Laatiessasi henkilöstötuloslaskelmaa saat tarkan kuvan siitä, kuinka paljon rahaa käytetään henkilöstöresursseihin ja miten nämä resurssit vaikuttavat liiketoiminnan tulokseen. Tiimeittäin on seurattavissa tehokkuusluvut, joiden perusteella voidaan tehdä työvuorosuunnittelua paremmin sekä myös työprosessien toimivuutta. Tämä tieto auttaa yritystä optimoimaan henkilöstöhallinnon päätöksiä, kuten palkkausstrategioita ja koulutusohjelmia, parantaen samalla työvoiman tuottavuutta.

 

Myös erilaisia henkilöstöryhmiä voidaan analysoida ja nähdä sitä kautta onko työhyvinvointiin tai –ilmapiiriin tarve tehdä muutoksia. Näin saadaan tarkempaa tietoa kuluista sekä voidaan seurata niiden kehittymistä ja muutosta. Muutosta voidaan seurata kulujen muuttumisella sekä mitkä syyt siihen johtavat.

 

Henkilöstötase kertoo henkilöstön arvon yritykselle & resurssien hallintaa syvällisesti 👩‍👩‍👧‍👧 👩‍👩‍👧‍👦


Henkilöstötase puolestaan tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen henkilöstövaroista ja niiden kehityksestä ajan myötä. Tämä sisältää tiedot henkilöstön määrästä, osaamisesta, ja mahdollisista riskeistä, kuten henkilöstön vaihtuvuudesta tai osaamisvajeista.


Laatimalla henkilöstötase yrityksesi voi strategisesti suunnitella tulevaisuuden rekrytointitarpeitaan, kehittää osaamistaan ja varautua mahdollisiin haasteisiin. Tämä auttaa myös rakentamaan vahvempaa työvoimaa, mikä on keskeistä kilpailukyvyn ylläpitämisessä nykypäivän liiketoimintaympäristössä. Toki nämä asiat voivat olla myös tehty henkilöstökertomukseen, jota monet yritykset käyttävät taseen sijasta.

 

·       Henkilöstön arvossa voidaan huomioida esimerkiksi osaaminen ja sen lisäämisen tarve, rekrytointien tarve ja uuden osaamisen tuoma lisäarvo sekä työkyky. Jos nähdään henkilöstön osaamisen väheneminen tai ammattitaidon vanhenemista, tämä näkyy taseen analysoinnissa ja vähentää arvoa. Osaaminen on vahvasti kokonaistuottavuuden taustalla, sillä osaava työvoima ottaa paremmin haltuun uudet teknologiat ja työtavat.

 

·       Henkilökunnan vaihtuvuus ja rasittumiskulujen poissaolot vähentävät myös arvoa. Tässä tilanteessa olisi hyvä alkaa miettimään syitä mistä nämä johtuvat. Mitkä seikat, asiat, johtaminen, prosessit vaikuttavat siihen, että henkilökunta vaihtuu tiuhaan tai on paljon poissaoloja. Tämän jälkeen voit lähteä miettimään, mitä täytyy tehdä, että tilaanne korjaantuu? Työhyvinvoinnilla on keskeinen merkitys työyhteisön oppimiselle, työntekijöiden suoriutumiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle.


·       Onko rekrytoinnit olleet onnistuneita, entä onko perehdytys ollut riittävää eli käydään keskusteluja henkilöstön kanssa. Voidaan myös lähteä laajemmin tekemään osaamisenkartoitusta ja urasuunnittelua sekä sen kehittämistä.

 

·       Myös ikärakennetta kannattaa seurata, jos koko henkilöstö on keski-iältään hyvin korkeaa, voi olla, että rasittumiskulut myös lisääntyvät tulevaisuudessa. Eri sukupolvien työskentely yhdessä lisää osaamisen vaihtoa sekä antaa erilaisia näkemyksiä, kuin vain yhden sukupolven henkilöstö. Minusta on suuri rikkaus, että yrityksessä työskentelee erisukupolvessa kasvaneita ihmisiä. Eri-ikäisyys ja erilaisista kulttuureista tuleva henkilöstö on voimavara yritykselle.

 

·       Henkilöstön osaamistasoa voidaan analysoida koulutustason, työkokemuksen sekä yhteisyö- ja vuorovaikutustaitojen kautta.

 

·       Työkykyä voidaan seurata esim. työterveyshuollon tekemillä kyselyillä ja selvityksillä. Työviihtyvyys ja toimintakyky lisäävät aina motivaatiota, sitoutuneisuutta sekä työkyvyn säilymistä iän karttuessa. Työterveyshuollolla on myös yleensä ala- ja ammattikohtaisia tilastoja poissaoloista, joita voi käyttää vertailukohteena oman yrityksen lukuihin. Myöhemmin on myös helppo verrata edellisen vuoden lukuihin sekä muutokseen, jolloin pystyy analysoimaan kuinka tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet.


Muun muassa näitä asioita voidaan seurata henkilöstötilinpäätöksen sisältämän henkilöstötuloslaskelman ja -taseen kautta. Henkilöstötuloslaskelman ja -taseen tiedot ovat usein jo olemassa yrityksen käyttämissä järjestelmissä kuten palkka- ja taloushallinnon ja työajanseurannan ohjelmissa. Näistä ja työterveyshuollon tilastoista saadaan hyvin koottua tarvittavat tiedot. Työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat myös tärkeää selvittää, jos poissaolot lisääntyvät työtapaturmien tai työolojen takia.

 

Kiinnittämällä huomiota ja seuraamalla henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia huolehdit henkilöstön tuottavuudesta. Henkilöstön työviihtyvyys ja toimintakyky lisäävät motivaatiota ja työkykyä ja sitä kautta tuottavuutta! 🙌 💎 🤑Henkilöstötuloslaskelman ja -taseen laatimisen hyödyt ✍ 💰 🤗
Henkilöstötuloslaskelman ja -taseen laatimisen hyödyt ✍ 💰 🤗


5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


bottom of page