top of page

Yleiset sopimusehdot

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 1.8.2023 alkaen.

1. OSAPUOLET

Calmen HR-palvelut Oy, Y-tunnus  2917420-7 jäljempänä ’Toimittaja’.

Jäljempänä palvelun toimeksiantosopimuksen vastaanottava yritys on ’Asiakas’.

Toimeksiantosopimus/tarjous tulee voimaan, kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksynyt. Hyväksyminen voi tapahtua myös kuittaamalla sopimus sähköpostilla hyväksytyksi. Toimittaja pidättää oikeuden ehtojen muutoksiin.

2. SOVELTAMINEN

Noudatamme näitä Toimittajan yleisiä sopimusehtoja toimeksiantoa hoitaessamme. Nämä ehdot syrjäyttävät Asiakkaan yleiset hankinta- tai muut sopimusehdot, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Näitä ehtoja ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa Asiakkaan ja Toimittajan välillä solmitun toimeksiantosopimuksen nimenomaisten ehtojen kanssa.

3. PALVELUT

Palveluiden laajuudesta voidaan sopia erikseen kunkin uuden toimeksiannon yhteydessä, mutta tavanomaisesti ne rajoittuvat yksinomaan neuvontaan, työyhteisösovittelun tai rekrytointien toteuttamiseen. Palveluihin ei kuulu taloudellinen, kirjanpidollinen eikä tekninen neuvonta.

4. PALVELUN TOIMITUS

Toimittaja aloittaa toimeksiannon yhteisen sopimuksen mukaan. Palvelun sisältö ja laajuus määräytyvät Toimeksiantosopimuksen/hyväksytyn tarjouksen perusteella sekä näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Palvelut katsotaan olleen kokonaisuudessaan toimitettu Asiakkaalle, kun Palvelut on toteutettu sovitulla laajuudella tai kun Asiakas on maksanut kyseessä olevista Palveluista osoitetun laskun.

5. ASIAKKAAN VASTUU JA MYÖTÄVAIKUTUSVELVOITE

Asiakkaan velvollisuus on osallistua sovittuihin tapaamisiin ja sitoutua myötävaikuttamaan toimeksiannon edistymiseen. Palvelun aikana Asiakkaan tulee vastata lyhyeen palautekyselyyn.

Asiakkaan velvollisuus on maksaa Toimeksianto valitsemallaan maksutavalla Palvelun toimittamisen jälkeen laskun saatuaan.

6. PALKKIO JA LASKUTUS

Palkkio perustuu Toimittajan voimassa olevaan hinnastoon. Palkkio on sidottu tietyn lopputuloksen saavuttamiseen, joko rekrytoinnissa haettavan osaajan löytymiseen rekrytointiprosessin aikana tai työyhteisösovittelupalvelun läpiviemiseen loppuun asti ja ehdotukseen sopimukseksi.

Asiakas on velvollinen maksamaan rekrytointipalkkion myös siinä tilanteessa, että rekrytoitava työntekijä tulee Asiakkaan yrityksestä, tai Asiakkaan työntekijän kautta, kun rekrytointiprosessi on käynnistetty ja tullut julkiseksi Asiakkaalla.

Asiakkaan peruuttaessa tilauksen asiallisella syyllä kesken sopimuksen mukaisen hankkeen on kaikki siihen asti kertyneet kulut maksettava.

Toimeksiantosopimuksen perusteella suoritettavat toimeksiannot ja laskulla veloitettavat Palvelut laskutetaan Asiakkaalta toimeksiannon päätyttyä.

Kaikki Toimittajan ilmoittamat hinnat ovat arvonlisäverottomia ja arvonlisävero lisätään laskuun soveltuvan verolainsäädännön mukaisesti. Lasku erääntyy maksettavaksi neljäntoista (14) päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksusuoritukselle lasketaan ja peritään laillinen korkolain mukainen viivästyskorko (tai soveltuvan säännöksen puuttuessa kymmenen prosenttia (10 %) vuodessa). Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta viivästyneen saatavan perinnästä aiheutuneet kulut.

Palvelu voidaan laskuttaa tarjouksen mukaisesti joko yhdessä tai kahdessa erässä.

Kun osaaja on löytynyt yritykseen ja rekrytointiprosessi on päätetty, laskun loppusumma tulee maksuun. Ja kun työyhteisösovitteluprosessi on viety loppuun ja laadittu sopimusehdotus sopijaosapuolille allekirjoitettavaksi laskun loppusumma tulee maksuun.

Toimittaja ei ole velvollinen maksamaan tai hyvittämään maksuja Asiakkaalle palvelun ajoittaisista kohtuullisen kestoisista katkoksista.

7. PERUUTUSEHDOT, PURKAMINEN JA ESTEET

Mikäli Asiakas peruuttaa tilauksensa osapuolia sitovan sopimuksen syntymisen jälkeen, Toimittajalla on oikeus veloittaa 50 % osapuolten välillä sovitusta palvelun hinnasta. Toimeksiannon peruuttaminen on suoritettava kirjallisesti tai sähköpostilla.

Toimittaja pidättää oikeuden peruuttaa tai keskeyttää toimeksiannon suorittamisen omalla päätöksellään, jos Asiakas laiminlyö myötävaikuttaa sopimuksen täyttämiseen. Toimittaja saa purkaa sopimuksen heti, jos on selvää, että Asiakas tulee syyllistymään olennaiseen sopimusrikkomukseen. Selvyydeksi todetaan, että toimeksiannon keskeyttäminen ei vaikuta Toimittajan oikeuteen saada sovittu palkkio ennen toimeksiannon keskeyttämistä.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisen esteen (Force Majeure) takia, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen sopijapuolten on viimeistään sovittava sen vaikutuksesta toimitukseen.

Kumpikin sopijapuoli saa purkaa Toimitussopimuksen kokonaan tai osittain, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli kolme (3) kuukautta.

8. VASTUUNRAJOITUS

Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan ratkaisujen, tuotteiden tai palveluiden laillisuudesta, liiketoiminnasta, kaupankäynnistä, maksuista ja/tai muusta toiminnasta. Asiakas on itse täysin vastuussa kaikista tarjoamistaan ratkaisuista, tuotteista ja palveluista sekä liiketoiminnastaan.

Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan liiketoiminnassa tai myynnissä tapahtuvista mahdollisista muutoksista. Toimittaja ei missään tapauksessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai näiden sisältämien materiaalien pohjalta ja johdosta tehtyjen asiakkaan päätösten seuraamuksista tai näiden aikaansaamisista seuraamuksista.

 

Toimittaja ei vastaa missään tilanteessa Asiakkaan henkilökohtaisista päätöksistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä tuloksista tai vahingoista tai menetyksistä kuten menetetystä tuotosta tai menetetyistä sopimuksista.

Palvelu on tarjottu ainoastaan Asiakkaalle. Toimittaja ei ole vastuussa kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

9. SALASSAPITO JA TIETOSUOJA

Toimittaja käsittelee ennen toimeksiantoa tai sen yhteydessä Asiakkaan Toimittajalle mahdollisesti toimittamia tai muutoin Toimittajan keräämiä henkilötietoja henkilötietojen suojaamista koskevien säännösten mukaisesti muun muassa toimeksiannon hoitamiseksi ja asiakaskohtaisia markkinointitarkoituksia varten.

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmannelle osapuolelle toisiltaan saamaansa salassa pidettävää tietoa ilman erillistä lupaa. Salassapitovelvollisuus koskee kaikkea sellaista tietoa, joka on vastaanotettu tämän sopimuksen mukaisen Palvelun yhteydessä, joka on merkitty salaiseksi.

Salassapito jatkuu myös toimeksiantosuhteen päättymisen jälkeen.

10. TEKIJÄNOIKEUS

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet työmme tuloksiin säilyy Toimittajalla. Tästä huolimatta Asiakkaallamme on aina oikeus käyttää Asiakkaalle tehdyn työmme tuloksia toimeksiannossa sovittuun tarkoitukseen.

11. TAKUU JA VAATIMUSOIKEUS

Tyytyväisyystakuu koskee kaikkia Toimittajan tarjoamia Palveluita. Asiakas voi ilmoittaa tyytymättömyydestään Palveluun sen jälkeen, kun Palvelu on toimitettu kokonaisuudessaan, mukaan lukien Asiakkaan omat tehtävät ja sopijapuolten yhteinen palautekeskustelu.

Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen ostamaansa Palveluun, pyritään asiat aina ensin ratkaisemaan Asiakkaan kanssa avoimesti neuvotellen. Mikäli sopijapuolia tyydyttävää ratkaisua ei neuvotteluista huolimatta löydy, jätämme Palvelun takuun puitteissa osin tai kokonaan laskuttamatta.

Tyytyväisyystakuuseen voidaan vedota, mikäli Asiakas antaa palautekeskustelussa mittarissa arvon kuusi (6) tai sitä alemman lukeman. Tyytymättömyydestä on ilmoitettava Toimittajalle kirjallisesti ennen kuin Palvelu on laskutettu. Tyytyväisyystakuuseen ei ole mahdollista vedota enää sen jälkeen, kun Toimeksianto on laskutettu.

Palveluilla ei ole palautusoikeutta. Toimittaja ei ole vastuussa vaatimuksesta, joka tehdään yli neljätoista (14) vuorokautta sen jälkeen, kun asiakas on tullut tai asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista tai kun vaatimuksen perusteena olevan toimeksiannon voidaan kohtuudella katsoa tulleen loppuun saatetuksi, riippuen siitä, kumpi edellä mainituista ehdoista toteutuu ensin.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen neuvottelujen kautta erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiehiä valitaan yksi henkilö. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kielenä suomi.

13. YHTEYSTIEDOT

salme.kortelainen@calmen.fi

TAKAISIN REKRYTOINTI -PALVELUT SIVULLE

bottom of page