top of page

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Calmen HR-Palvelut Oy

Kangaspellontie 7 a B 9, 00350 Helsinki

puh. +358 44 507 5523

Y- tunnus 2917420-7

www.calmen.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Salme Kortelainen

 puh. +358 44 507 5523

sähköposti: salme.kortelainen(at)calmen.fi

 

3. Rekisterin nimi
Calmen HR-palvelut Oy:n rekisteri työnhakijoista ja asiakasyrityksistä

 

4. Rekisteröidyt henkilöt
Calmen HR-palvelut Oy:n välityksellä työtä hakevat työnhakijat ja asiakasyrityksen yhteyshenkilöt

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Calmen HR-palvelut Oy:n liiketoiminnassaan harjoittaman rekrytointitoiminnan ja työyhteisösovittelutoiminnan sekä Työllistä Taidolla -palvelun toteuttaminen asiakkaan kanssa.

 

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia:

  • asiakasyrityksen yhteishenkilön nimi ja sähköpostiosoite

  • henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, syntymäaika)

  • tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta

  • mahdollinen työhakemus, ansioluettelo ja kuva

  • työnhakijan työnhakua koskevat tiedot

  • henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot

  • mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa hakuprosessissa erikseen määritellyt muut tiedot.

​​

7. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita noudattaen:

  • rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

  • asiakas- tai palvelussuhteen tai muun niihin verrattavan suhteen perusteella ja yrityksen sisällä yrityksen työnhakijoita koskevien tietojen osalta

  • käsittelyn ollessa tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten

 

8. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, eikä rekisterissä käytetä säännönmukaisia tietolähteitä.

 

9. Henkilötietojen säilytys
Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. Rekrytointiprosessien yhteydessä hakijoiden lähettämät hakemukset säilytetään rekrytointijärjestelmässä hakuajan päätyttyä 6 kk ajan, jonka jälkeen ne automaattisesti poistuvat/tuhotaan järjestelmästä.

 

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman työnhakijan suostumusta.
Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työtehtävien kannalta tiettyjä tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa Calmen HR-palvelut Oy:n asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla tai soveltuvuustestien suorittajayritykselle.

 

11. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

12. Rekisterin suojaus


A. Manuaalinen aineisto: Ei ole.


B. Digitaalisesti tallennetut tiedot: Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.


ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla. Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL tai TLS 1.2 -suojatulla yhteydellä.

 

Rekrytointijärjestelmään liittyvään rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Kaikki liikenne käyttäjien ja järjestelmän välillä on suojattu SSL tai TLS 1.2 standardien mukaisilla yhteyksillä.

13. Tarkastusoikeus
Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.


Rekisterinpitäjä antaa em. tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen: Calmen HR-Palvelut Oy, Kangaspellontie 7 a B 9, 00350 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: salme.kortelainen(at)calmen.fi
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

 

14. Valvontaviranomainen
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).

 

Rekisteriseloste, päivitetty viimeksi 27.7.2023

bottom of page