top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Haastattelu – mitä voit 😍 ja mitä et voi kysyä 😱 – vastuullisuus rekrytoinnissa!

Huolella tehdyn osaamis- ja tarvemäärittelyn jälkeen, olet suunnitellut rekrytointiprosessin kulun ja toteuttanut suunnitellun prosessin, saanut hyviä hakijoita. Seuraavana vaiheena on luvassa haastattelut pätevimmän ja sopivimman kandidaatin valitsemiseksi tehtävään.


Haastattelu on keskeinen osa rekrytointiprosessia, ja on tärkeää kysyä kysymyksiä, jotka antavat sinulle mahdollisimman hyvän ja kattavan kuvan hakijasta. On kuitenkin tärkeää noudattaa lakeja ja eettisiä periaatteita, jotka säätelevät mitä ja millaisia asioita haastattelussa voi kysyä.


Kysymyksiä on hyvä olla paljon, koska niistä näkee miten henkilö yleensä reagoi ja vastaa. Persoona ei tule välttämättä ilmi vastauksista vaan, se piilee kysymysten välissä… ihminen löytyy tyhjästä tilasta kysymysten ja vastausten keskellä. Kaikkia kysymyksiä ei tarvitse kysyä, mutta on tärkeää yrittää ymmärtää ja hahmottaa henkilön persoona, jotta tekee oikeita johtopäätöksiä. Jos joku asia jää mietityttämään, kysy tarkentavia kysymyksiä.


Minusta persoona, asenne ja motivaatio ovat tärkeintä, substanssi tulee perässä. Jos henkilön persoonallisuus ja tahtotila sekä asenne ovat organisaatioon sopivia, mikä vaan on mahdollista. Jos ne eivät ole, onko mitään tehtävissä?


Alla esimerkkinä muutamia tärkeitä kysymyksiä hakijalle mitä voit kysyä ja mitä ei kannata kysyä hakijalta haastattelun yhteydessä.


Saat kysyä – ja pitääkin selvittää 😍


1. Koulutus ja työkokemus

Voit kysyä hakijan koulutuksesta, tutkinnoista ja työkokemuksesta, jotka liittyvät tehtävään. Voit myös pyytää hakijaa kuvailemaan aikaisempia työtehtäviään ja saavutuksiaan sekä pyytää työnäytteitä. Mieti mikä on se ydinosaaminen, erityisesti tehtävän vaatimusten näkökulmasta. Mikä on yrityksen kannalta tarvittavaa kriittistä osaamista?


2. Työskentelyyn liittyvät taidot ja kyvyt

Kysy hakijalta, mitä taitoja ja kykyjä hänellä on, jotka ovat olennaisia tehtävän suorittamiseen. Voit esittää konkreettisia esimerkkikysymyksiä, jotka liittyvät tehtävän tekemiseen ja pyytää kuvailemaan hakijaa, miten hän toteuttaisi tehtävän tai ratkaisisi asian.

Keskity hakijan aikaansaannoksiin, niiden saavuttamiseen käytettyyn osaamiseen, hänen asettamiinsa ammatillisiin tavoitteisiin ja osaamiseen, jota hän parhaillaan hankkii tavoitteidensa toteuttamiseksi.


3. Motivaatio ja kiinnostus – tärkeä kysymys!

Voit kysyä, miksi hakija on kiinnostunut kyseisestä tehtävästä ja yrityksestä. Tämä auttaa arvioimaan hakijan motivaatiota. Pyri selvittämään hakijan motiiveja eli ihmissuhdetekijät, tehtävän suorittamiseen liittyvät tekijät, asemaan tai vastuunottoon liittyvät tekijät, aktiivisuus, jatkumolla oleminen ja tekeminen. Mitä hakija on antamassa organisaatiolle? Mitkä ovat työntö- ja vetosyyt? Onko urasuunnitelmaa ja miten tämä tehtävä sopii suunnitelmaan?


4. Työhön liittyvät odotukset

Voit keskustella odotuksista, jotka liittyvät tehtävään, urakehitykseen ja työympäristöön. Tämä auttaa selvittämään, onko hakijan odotukset linjassa yrityksesi tarjoamien mahdollisuuksien kanssa.

Tarkoituksena on myös selventää millainen hahmottamisen ja jäsentämisen kyky hakijalla on. Hakijan valmius ja rohkeus siirtyä vaativimpiin tehtäviin ja hänen toivomansa sekä odottamansa tehtävän sisältö. Kysymyksen kautta saat tietoa hakijan yleisimmistä henkilökohtaisista arvostuksista. Tällä on suora yhtäläisyysmerkki ehdokkaan työskentelyprofiiliin ja odotusten realistisuuteen.


5. Työsuhteeseen käytettävyys

Oleellinen asia on, milloin hakija voi aloittaa työn tekemisen yrityksessäsi. Onko hänellä mahdollisia esteitä työaikojen tai sijainnin suhteen. Onko hänellä kilpailukieltoa tietylle ajalle jne.


6. Muut ns. käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Näitä ovat mm palkkatoive ja mahdollinen kipuraja palkan suhteen, matkustamisvalmius, jos tehtävä sitä edellyttää, suosittelijoiden nimet, jos ei ole mainittu jo aikaisemmin.


Anna myös hakijalle aikaa kysyä hänen mieltänsä askarruttavat kysymykset.


Ei saa kysyä – vältä näitä 😱

Kaikkia yksityisyyteen liittyviä asioista ei kannata kysyä haastateltavalta. Eikä haastateltavan tarvitse näihin kysymyksiin vastata. Aina voit kysyä haastateltavalta ”Mitä haluat kertoa itsestäsi meille?” Näin pallo jää hakijalle itselleen, mitä hän haluaa itsestään ja omasta historiastaan kertoa.


1. Sukupuoli, ikä, perhe ja perhesuunnittelu

On laitonta ja epäeettistä kysyä hakijan sukupuolta, ikää, perhetilannetta tai suunniteltuja perheenlisäyksiä. Nämä kysymykset voivat johtaa syrjintään.


2. Uskonto ja kansallisuus

Et saa kysyä hakijan uskontoa tai kansallisuutta tai vakaumuksellista poliittista toimintaa. Tällaiset kysymykset ovat syrjiviä.


3. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti

On epäeettistä kysyä hakijan seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Nämä ovat yksityisiä asioita, eivätkä vaikuta työntekemiseen.


4. Terveystilanne

Et saa kysyä hakijan terveydentilasta, lääkityksestä tai vammasta, ellei se ole suoraan liitetty tehtävän vaatimuksiin ja tarpeellista tietää tehtävän luoneen vuoksi. Mutta työnantajalla on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus käsitellä työnhakijan tai jo työsuhteessa olevan työntekijän esim. huumausainetestien tuloksia.


5. Toiminnalliset ristiriidat

Vältä kysymästä henkilöiden välisiä tai toiminnallisia ristiriitoja hakijan nykyisessä tai entisessä työpaikassa.


6. Rikostausta

Et saa kysyä hakijan rikostaustasta, ellei se ole suoraan liitetty tehtävän vaatimuksiin tai turvallisuusseikkoihin. On työtehtäviä, joissa tehdään automaattisesti suppea tai laaja turvallisuusselvitys tehtäviin, jotka on määritelty turvallisuusselvityslaissa. Selvitys tehdään tehtävissä, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta. Selvityksiä tehdään sekä julkisella että yksityisellä puolella oleviin tehtäviin.


On tärkeää huolehtia, että rekrytointiprosessi on oikeudenmukainen ja syrjimätön. Haastattelu on mahdollisuus saada syvempää tietoa hakijasta, mutta on tärkeää keskittyä tehtävän kannalta oleellisiin asioihin ja arvioida hakijan pätevyyttä ja sopivuutta sekä motivaatiota.


Noudata lakeja ja toteuta rekrytointi vastuullisesti § ✍

Rekrytoinnin yhteydessä avoimuus, rehellisyys, syrjimättömyys on hyvä pitää mielessä. Kaikkia huomioiva käytös ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on kunnioitettavaa ja asianmukaista rekrytoinnin yhteydessä.


Lainsäädännön noudattaminen rekrytoinnin yhteydessä on itsestään selvää. Voit kysyä esimerkiksi vain työtehtävään liittyvistä aiheista. Et voi ilman lupaa etsiä tietoa hakijasta lisätietoja vaikkapa sosiaalisesta mediasta, tai soittaa nykyiselle työnantajalle ja kysyä tietoja hakijasta, jos hän itse ei ole antanut nykyisen työnantajansa yhteystieoja suosittelijana roolissa sinulle.


Suomessa rekrytointia sääntelee työlainsäädäntö. Erityisesti työsopimuslaki, yhteistoimintalaki sekä syrjinnän kieltävät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki. Alla on tärkeimmät rekrytointia ja työelämää sääteleviä lakeja: 👇


1. Tasa-arvolaki (609/1986): Tämä laki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän työelämässä. Tasa-arvolain periaatteiden mukaisesti rekrytoinnissa ei saa tehdä päätöksiä sukupuolen perusteella. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän muun muassa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.


2. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014): Tämä laki koskee yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän torjuntaa. Se koskee kaikkia yhteiskunnan osa-alueita, mukaan lukien työelämä. Lain tavoitteena on varmistaa, ettei kukaan joudu syrjinnän kohteeksi esimerkiksi etnisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Työnantajan on eri syrjintäperusteet huomioon ottaen arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista rekrytoinneissa ja työpaikalla.


3. Työaikalaki (872/2019): Tämä laki määrittelee säännöt työaikojen järjestämisestä ja ylityöstä. Rekrytointiprosessissa on tärkeää huomioida, että työaikalainsäädäntöä noudatetaan ja että työaikaan liittyvät asiat selvitetään hakijalle.


4. Työsopimuslaki (55/2001): Tämä laki säätelee työsuhteen ehtoja, kuten vakituista tai määräaikaista työsuhdetta, palkkaa, työtehtäviä ja irtisanomisaikoja. Työsopimus pitää tehdä kirjallisesti ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot. Lain soveltamista ei estä pelkästään se, että työ tehdään työntekijän kotona tai hänen valitsemassaan paikassa eikä sekään, että työ suoritetaan työntekijän työvälineillä tai -koneilla.


5. Tietosuojalaki (1050/2018): Tietosuojalaki liittyy henkilötietojen käsittelyyn, joka on tärkeä osa rekrytointiprosessia. Hakijoiden henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä.


6. Yhteistoimintalaki (1333/2021): Tämä laki koskee työnantajan velvollisuutta neuvotella henkilöstön kanssa työpaikan toiminnasta ja kehittämisestä. Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa voi olla tarpeen käydä neuvotteluja henkilöstön edustajien kanssa. Tätä lakia sovelletaan taloudellista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti on vähintään 20.


Huomioitavaa on Euroopan unionin tuleva palkka-avoimuusdirektiivi (voimassa viimeistään kesällä vuonna 2026), tulevassa lainsäädäntöympäristössä. Direktiivin mukaan:


5 artiklaPalkkauksen läpinäkyvyys ennen työhönottoa: joka mm. ohjaa palkan tai palkkahaiarin ilmoittamiseen jo rekrytointi-ilmoituksessa sekä tasa-arvoiseen palkkamallin. Tiedot voidaan antaa työpaikkailmoituksessa tai muulla tavoin ennen työhaastattelua ilman, että hakijan tarvitsee pyytää niitä (esimerkiksi haastattelukutsussa, tai työmarkkinaosapuolet voivat antaa nämä tiedot).


6 artiklaPalkanmuodostus- ja urakehityspolitiikan läpinäkyvyys: joka varmistaa, että työnantajat antavat työntekijöiden saataville kuvauksen heidän palkkansa ja urakehityksensä määrittelyssä käytetyistä sukupuolineutraaleista kriteereistä. Jotta mikro- ja pienyrityksille ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta, työnantaja voi tarvittaessa noudattaa tätä velvollisuutta joustavasti yrityksen työntekijämäärän mukaan.


Olisiko sinun yrityksesi edelläkävijä ja laittaisit palkan tai palkkahaitarin jo nyt työpaikkailmoitukseen näkyville? 😁 Lisää haastatteluihin liittyen voit lukea jo aiemmin kirjoittamastani blogista. Löydät sen täältä: https://www.calmen.fi/post/rekrytoijan-kokemuksia-haastatteluista-poimi-vinkit-talteen

Tee rekrytointisi vastuullisesti ja nauti erilaistan hakijoiden kanssa keskusteluista. Jos kaipaat apua rekrytointeihin, voit aina alla yhteydessä minuun, autan mielelläni! 😍


Haastattelu – mitä voit 😍 ja mitä et voi kysyä 😱
Haastattelu – mitä voit 😍 ja mitä et voi kysyä 😱

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page